Administració de Comunitats

Serveis que oferim:

  • Vetllem pel bon estat de la finca, les seves instal·lacions i serveis, i aquests efectes advertim i avisem oprotunament als titulars
  • Convoquem les juntes, coordinem les reunions i redactem les actes, amb el corresponent manteniment dels llibres
  • Preparem amb la deguda antelació i sotmetre a la junta, el plà de despeses previsibles i proposem els mitjans necessaris per fer front a aquestes depeses
  • Fem el control pressupuestari
  • Ens encarreguem del pagament de factures
  • Controlem la morositat
  • Vetllem per la conservació de l'immoble, gestionem les reparacions i prenem mesures urgents quan són necessaries, i n’informem al president o, si escau, als propietaris
  • Gestionem amb eficàcia i resolució les incidències puntuals o per obres a instal·lacions i serveis, i fem el seguiment dels treballs industrials necessaris fins que es resolen
  • Executem els acords adoptats en matèria d'obres, amb els industrials o organismes que escaiguin
  • Actuem, si escau, com a secretaris de la junta i custodiem a disposició dels titulars la documentació de la comunitat